دودکش دوجداره پکیج برتا

دودکش دوجداره پکیج برتا

دودکش دوجداره پکیج برتا دودکش دوجداره پکيج برتا مزاياي دودکش دوجداره برتا: ۱-  دو جداره بودن دودکش،محصولات احتراق داخل آن را داغ نگه مي دارد،در حالي که ديواره خارجي خنک است که بديل ترتيب مکشي قوي با حداقل تقطير ايجاد مي شود. ۲-  از آنجا که ...