دودکش دوجداره پکیج پروتی

دودکش دوجداره پکیج پروتی

دودکش دوجداره پکیج پروتی دودکش دوجداره پکيج پروتي مزاياي دودکش دوجداره پروتي: ۱-  دو جداره بودن دودکش،محصولات احتراق داخل آن را داغ نگه مي دارد،در حالي که ديواره خارجي خنک است که بديل ترتيب مکشي قوي با حداقل تقطير ايجاد مي شود. ۲-  از آنجا که ...