شیر صافی سیم

شیر صافی سیم ایتالیا

شیر صافی دار برنزی ( فشار قوی) PN 20 شیر cim- 74A منطبق با استاندارد ISO9000 –EN 29000 و BS 5154/B-PN20 تولید شده است و می تواند در موارد زیر مورد استفاده قرار بگیرد : سیستم های صافی ( فیلترینگ) سیستم های گرمایشی ...