شیر غیر گازی

شیر غیر گازی دی ان

منظور از شیر غیر گازی این است که شیر گازی نیست وفقط جهت غیر گاز استفاده شود حالا شیر غیر گازی هرجه که سیال باشد می واند از خروجی شیر غیر گازی عبور کنئ حالا با برند هایی که داخل بازار است ...

شیر غیر گازی مخصوص اب

منظور از شیر غیر گازی این است که شیر گازی نیست وفقط جهت غیر گاز استفاده شود حالا شیر غیر گازی هرجه که سیال باشد می واند از خروجی شیر غیر گازی عبور کنئ حالا با برند هایی که داخل بازار است ...