شیر پروانه ای پروتی

شیر پروانه ای پروتی

شیر پروانه ای پروتی شير پروانه اي "۱/۲ – "۳/۴ پروتي ۱- شير هاي پروانه اي عموما در سايز ۱/۲ و ۳/۴ اينچ جهت کنترل بر مسير گرمايش و همچنان مسير ورود و خروج آب به پکيج استفاده مي شوند. ۲- دقت در ...