صافی برنجی برتا

صافی برنجی برتا

صافی برنجی برتا صافي برنجي برتا اين صافي ها به دو صورت نصب مي شوند: الف)پيش از ورود آب اصلي به دستگاه و بعد از شير قطع كن اصلي: نصب در اين حالت باعث مي شود قطعات جامد و ناخالصي هاي موجود در جريان ...