فيلتر مغناطيسي برتا

فيلتر مغناطيسي برتا

فيلتر مغناطيسي برتا فيلتر مغناطيسي پکيج برتا ۱- ابعاد اين فيلتر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر بزرگتر مي باشد. ۲- دبي ورودي و خروجي اين فيلتر بصورت کاملا ۱/۲ اينچ مي باشد کر در مقايسه با فيلتر هاي مغناطيسي ديگر هيچ ...