فیلتر مولتی فسفات PFN

فیلتر مولتی فسفات PFN

فیلتر مولتی فسفات PFN  فيلتر مولتي فسفات PFN مولتي فسفات فيلتري است که عمل رسوب گيري در آب را در دو مرحله حذف و جلوگيري از رسوب گيري را انجام مي دهد که در مرحله اول با عبور از ميدان مغناطيسي با ...