پکیج بوتان کالداونزیا

پکیج بوتان کالداونزیا

پکیج بوتان کالداونزیا

پکیج بوتان کالداونزیا پکیج بوتان کالداونزیا ۲۴ هزار بدون فن مدل Calda Venezia24ki با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای  تا ۲۰۵ مترمربع آب گرم فوری، دائم و فراوان پکیج بوتان کالداونزیا قابل استفاده در ...