سنسور NTC مستقرق

سنسور NTC مستقرق

مبدل اصلی

مبدل اصلی

لاستیک دیافراگم

لاستیک دیافراگم

فلوسوئیچ توربین

فلوسوئیچ توربین

شیر هوا

شیر هوا

سوئیچ فشار آب

سوئیچ فشار آب

جرقه زن ها

جرقه زن ها

منبع انبساط

منبع انبساط

مانومتر

مانومتر

فن

فن

شیرهای گازی

شیرهای گازی

پمپ

پمپ

شیر موتوری سه راهی

شیر موتوری سه راهی

سوئیچ جریان

سوئیچ جریان

برد اصلی

برد اصلی

رادیاتور حوله ای